Annons:

Sök

Annons:

Ola Karlsson, skolchef i Vimmerby kommun. Foto: Arkivfoto/Pixabay

Gott betyg till Vimmerby kommun efter Skolinspektionens granskning

Skillnaden mellan Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan avseende andelen godkända elever i årskurs nio oroar Skolinspektionen. Det framgår av en kvalitetsgranskning som myndigheten gjort i Vimmerby kommun. I övrigt får kommunen i de flesta delar gott betyg för sitt arbete.

Annons:

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning vid Vimmerby kommun avseende de förutsättningar kommunen skapar för att eleverna i kommunen får en likvärdig utbildning.

Syftet med en kvalitetsgranskning är att belysa hur väl uppdraget att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen klaras.

Skolinspektionen besökte Vimmerby kommun mellan den 13 och 16 september. Då genomförde man bland annat två gruppintervjuer med rektorer, två gruppintervjuer med förvaltningspersonal, en intervju med ansvariga politiker samt gjorde dokumentstudier.

Skolchefen delar myndighetens bild

Skolverksamheten i Vimmerby får i de allra flesta delar godkänt av Skolinspektionen. Detta redovisas i ett 17 sidor tjockt beslutsdokument som i dagarna tillsändes Vimmerby kommun.

Enligt myndigheten behöver analysen av olika skillnader i studieresultat utvecklas för att finna orsaker, liksom uppföljningen av effekterna för elever som får olika former av stöd. Detta avser bland annat skillnaden i studieresultat mellan flickor och pojkar.

Skolchefen Ola Karlsson delar Skolinspektionens bild kring styrkor och svagheter i kvalitetsarbetet.

– Tack vare att vi är en relativt liten organisation med nära samarbete får vi en god bild av verksamheterna och deras utmaningar. Den struktur för kvalitetsarbetet som vi initierade 2019 har hjälpt oss att hålla fokus på rätt saker, men vi har under arbetets gång sett att det finns utvecklingsmöjligheter, säger han.

Skillnad mellan skolorna 

I utredningen pekar Skolinspektionen också på att det saknas förklaring till den kraftiga skillnaden i andelen godkända elever i årskurs nio mellan de två högstadieskolorna Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan. 79 procent av eleverna i årskurs 9 vid Vimarskolan har minst uppnått betyget E i samtliga ämnen. Vid Astrid Lindgrens skola är motsvarande värde 69,6 procent (rikssnittet 74,9 procent).

Ola Karlsson tror att det finns två svar som kan besvara frågan vad detta beror på.

–  Den djupare analysen, slutsatserna och kunskapen om skillnaderna finns på enhetsnivå – det vill säga på skolan. Där arbetas det med att titta över sådana skillnader i resultat och ta fram åtgärder för att förbättra. Det är något som även Skolinspektionen för fram i beslutet.

– Men det som saknas är att vi på förvaltningsnivå inte har begärt in den informationen från skolorna, för att utifrån den göra en analys på helheten – det vill säga finns det behov av att ta fram åtgärder för hela kommunen utifrån sådana skillnader i resultat? Där delar vi Skolinspektionens synpunkter, säger Ola Karlsson.

Har skett förbättringar

Värdena i texten är hämtade från vårterminen 2020. Sedan dess har värdena förbättrats. Motsvarande värden för 2021 är enligt Ola Karlsson Vimarskolan 88 % med minst betyget E och Astrid Lindgrens skola 75%.

– I samband med betygsättningen gör vi sammanställningar där vi lyfter skillnaderna mellan skolor. Det finns vissa skillnader i elevernas grundförutsättningar till exempel vad gäller föräldrarnas utbildningsbakgrund och hur länge eleverna har bott i Sverige som kan påverka resultaten.

– Eftersom det är relativt få elever så kan man även hitta orsaker på individuell nivå. Det vi behöver bli bättre på är att dokumentera detta i vårt kvalitetsarbete på en förvaltningsövergripande nivå. För att kunna gräva djupare i orsakerna behöver vi ta tillvara enheternas egna analyser på ett bättre sätt än vad som görs idag, menar Ola Karlsson.

När det gäller stödarbetet, så kallade kompensatoriska åtgärder, framhåller inspektionen att det behövs mätbara mål.

Behöver utöka stödstrukturer

Generellt kan man säga att Skolinspektionen bedömer kommunens kunskap som god inom de flesta områdena, men önskar mer av analysarbetet. Framför allt behöver man utveckla att söka förklaringar och belägg i hur utbildningens genomförande och förutsättningar påverkar resultaten.

Hur ser ni på det, och vad kan göras där?

–  Vi har i samband med att vi samlat in nulägesbedömningar från rektorerna identifierat att vi behöver utveckla stödstrukturer och föra en diskussion om innehållet, dels för att få ett bättre underlag för den övergripande analysen, dels för att underlaget ska bli mer likvärdigt. Detta arbete påbörjades förra veckan och ligger i linje med Skolinspektionens slutsatser.

Svar senast i september 2022 

Senast den 5 september 2022 ska Vimmerby kommun redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som har vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena och resultatet av dessa åtgärder.

Hur kommer ert interna arbete läggas upp fram till dess?

– Utifrån diskussionerna med rektorerna under förra veckan kommer vi att utarbeta en modell där en del är att vi diskuterar resultaten individuellt med respektive rektor och ger återkoppling på enhetens lokala analyser och nulägesbedömningar, säger Ola Karlsson.

– En annan del är att rektorsgruppen kommer att få möjlighet att jobba med sina analyser tillsammans för att utvecklas genom ett kollegialt lärande. Vi har också börjat undersöka hur vi med hjälp av våra verksamhetssystem kan få en tydligare röd tråd från analyserna på enhetsnivå till huvudmannanivå och gemensamma dokumentationsformer.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: