Annons:

Annons:

Nu är lokaliseringsutredningen avseende den nya återvinningsstationen klar. Tre olika platser strax utanför Vimmerby anses vara lämpliga.

Förslaget: Här kan den nya återvinningscentralen hamna

Återvinningscentralen i Vimmerby håller på att avvecklas, och inom några år måste verksamheten vara igång på en ny plats. Den externa lokaliseringsutredningen är nu klar – och där har fem föreslagna platser bantats ner till tre.

Annons:

Sedan mitten av 1960-talet har avfallsanläggningen i Vimmerby varit lokaliserad till Toppesten, cirka två kilometer norr om staden.

Deponering av avfall upphörde 31 december 2004, och sedan dess har anläggningen enbart fungerat som återvinningscentral.

Årligen har återvinningscentralen cirka 50 000 besökare, varav cirka 2 000 sker med lastbilstransporter.

Lokaliseringsutredningen klar 

I fjol inleddes arbetet med att sluttäcka anläggningen – ett projekt i fyra etapper, där man började med den gamla deponin och där den sista etappen utgörs av den yta där återvinningscentralen är placerad i dag.

I utredningsarbetet inför sluttäckningen framkom att verksamheten på återvinningscentralen skulle störas så mycket av täckningsarbetet att en omlokalisering av återvinningscentralen måste göras innan etapp 2-4 kan genomföras.

En utredning i syfte att hitta en lämplig plats för Vimmerbys nya återvinningscentral, där verksamheten bör vara igång inom tre år, inleddes därför. Den är nu klar och rapporten har kommit.

Fem platser har utretts 

I rapporten skriver Vatten och Samhällsteknik AB, företaget som fick i uppdrag av Vimmerby Energi & Miljö AB att ta fram lokaliseringsutredningen, att utgångspunkten har varit att återvinningscentralen ska vara belägen i eller i närområdet till huvudorten Vimmerby, maximalt fem kilometer från stadens centrum.

De fem platserna som har utretts är Krönsmon, Ulriksdal, Hörestadhult, Runstad (Älåkra) och Toppesten (strax söder om platsen där den nuvarande återvinningscentralen är belägen).

Tre tänkbara platser föreslås 

I samtliga fall är Vimmerby kommun redan ägare av marken. Kommunen har även formulerat ett stort antal bedömningskriterier för att platsen ska kunna bli aktuell, som exempelvis placeringsförutsättningar, naturvärden, tillgänglighet, möjlighet till expandering, ekonomi etc. Stor vikt läggs också vid allmänna och enskilda intressen, samt att människors hälsa och säkerhet inte påverkas.

Vid en sammanvägning av samtliga kriterier bedömer Vatten och Samhällsteknik både Ulriksdal och Hörestadhult som mindre lämpliga alternativ. Detta främst på grund av tillgängligheten och markförhållandena. Krönsmon, Toppesten och Runstad bedöms dock samtliga vara platser som är lämpliga för en lokalisering av en ny återvinningscentral.

Olika fördelar 

Den främsta fördelen med en lokalisering till Krönsmon anses närheten till riksväg 23/34 vara. Man lyfter även att området redan är detaljplanelagt med syftet att skapa plats för en återvinningscentral, vilket förkortar startsträckan med att komma igång med en byggnation. Liksom vid Toppesten finns övriig infarstruktur, så som VA, el och fiber, redan framdraget till Krönsmon. Vad gäller Runstad är det sämre ställt med detta.

Krönsmon anses däremot vara den mest begränsade platsen sett till möjligheter att expandera.

Vid Toppesten anses det däremot finnas goda möjligheter till expansion inom kommunal mark, och vid Runstad är tillgängliga ytor mycket stora, skriver man.

Inga skyddsvärden i områdena

Runstad bedöms också ligga på en lämplig plats ur störningssynpunkt, både vad gäller störning från verksamheten samt den som uppstår av trafik till och från. I och med det sågverk som finns i närheten finns redan viss vana av att tunga transporter går där. Dock ser man en risk i att bron över riksväg 40 vid Älåkra kan bli en flaskhals om antalet tunga transporter ökar där.

Vid samtliga de tre föreslagna platserna anses bostadsbebyggelse ligga på ett sådant avstånd att verksamheten inte skulle skapa störningar. Det finns heller inga skyddsvärden inom något av de tre aktuella områdena, slår man fast i rapporten.

KSAU på tisdag 

Nästa steg i ärendet är att kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ta upp frågan för diskussion på sitt möte på tisdag.
– Vimmerby Energi & Miljö AB vill egentligen ha ett yttrande tillbaka senast 10 mars, men innan dess finns inget kommunstyrelsemöte planerat (nästa är 17 mars), berättar Michael Ekström, handläggare på kommunstyrelseförvaltningen.
–  Det är ju en stor fråga, så det är lite osäkert hur KSAU kommer hantera frågan – antingen om man ger ett eget yttrande eller finner det för gott att låta kommunfullmäktige ta det, och kanske få lite respit av VEMAB, säger Ekström.

Hur processen och tidsplanen ser ut bortom det är ännu oklart.

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du dettaHär kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: