Annons:

Sök

Annons:

Föräldern: ”Det enda vi vill är att vårt barn ska få må bra igen”

Den särbegåvade eleven har mått mycket dåligt under sin tid i en grundskola i Vimmerby. I en lång artikel ger föräldrarna sin syn på bristerna. Foto: MostPhotos

Föräldern: ”Det enda vi vill är att vårt barn ska få må bra igen”

Efter över tre och ett halvt års kamp har föräldrarna fått rätt – skolan i Vimmerby har inte kunnat ge deras barn den undervisning och det stöd som hen har rätt till enligt lag. I ett beslut totalsågar Skolinspektionen Vimmerby kommuns hantering av ärendet och ställer totalt sju olika krav på kommunen.
– I Vimmerby letar man fel på barn och föräldrar istället för att erbjuda en skola för alla enligt lag, säger en av föräldrarna till DV.

Annons:

Fallet gäller en särbegåvad elev på en skola i Vimmerby. Eleven har inte fått någon undervisning som möter hens behov under flera års tid och mestadels fått sitta i ett enskilt rum med en assistent som inte har tillräcklig kompetens för att stimulera eleven. I höstas granskade Skolinspektionen skolsituationen för eleven och resultatet blev stenhård kritik mot Vimmerby kommun, vilket vi berättade om för en tid sedan.

De långvariga bristerna i skolgången har lett till att eleven mått mycket dåligt sedan 2017 och haft en hög frånvaro i skolan sedan dess, vissa månader till och med över 90 procent. Eleven har dock gått till skolan varje morgon, men i stort sett dagligen mött beskedet att ingen i skolan kan ge hen lärarledda studier. Den bilden ger även personalen i Skolinspektionens beslut: de saknar helt enkelt kompetens för att möta elevens särbegåvning och det behövs också mer resurser för att möta elevens särbegåvning och inlärningsförmåga.

Föräldrarna är förstås glada och lättade över beslutet från Skolinspektionen.

– Vi ser Skolinspektionens beslut som berättigat och är tacksamma över att skolans personal äntligen kommit till tals. De förstår att ärendet är komplicerat utifrån att barnet tillhör en-två procent av hela befolkningen med såpass hög särskild begåvning. Ärendet kräver organisatorisk flexibilitet mellan exempelvis grundskolan och gymnasiet samt täta avstämningar mellan hem och skola vilket framgår av forskning, beprövad erfarenhet och inte minst SKR:s samt Skolverkets vägledande material men är nytt och främmande för Vimmerby kommun.

Tre familjer gick samman

Föräldrarna har kämpat för sitt barns lagliga rätt till utbildning under flera års tid. Redan under våren 2018 anmäldes situationen till kommunen – detta tillsammans med två andra ärenden som rör särbegåvade barn.

– Då gick tre familjer samman och anmälde bristförhållanden gällande elever på tre olika skolor i kommunen. Redan då yttrade skolchef och verksamhetschef samma löften om förbättring som nuvarande chefen Ola Karlsson angav till DV utan att sedan förankra det i organisationen eller ge pedagogerna möjlighet till genomförande. Det här handlar om många år av bristande pedagogisk tillgänglighet och frånvaro av adekvat undervisning som kommunen försökt ducka under en oerhört viktig tid av elevens skolgång och utveckling, säger föräldern och fortsätter:

–  I Vimmerby letar man fel på barn och föräldrar istället för att erbjuda en skola för alla enligt lag – alla olika former ska pressas in i deras förutbestämda fyrkantiga mall. Frånvaro av barnperspektiv, okunskap och oförmåga att ta till sig ny kunskap är största bristen. Det gäller hela skolledningen och det leder till oförmåga att samverka med oss. Redan 2017 vädjade vi om kunskapskartläggning utan att man än idag har gjort en sådan kartläggning i samtliga ämnen och kunnat individanpassa undervisningen utifrån dess resultat. Det är häpnadsväckande. 

Kan komma att kräva ersättning

Nu hoppas man att Skolinspektionens beslut ska bli ett avstamp för en bättre situation för eleven framöver. Framförallt är de lättade över att barnets och pedagogernas syn på saken har nått fram till den granskande myndigheten:

– Vi ser Skolinspektionens beslut som berättigat men vägen hit har varit oerhört svår för alla. Vårdnadshavarna menar att det är ledarskapet som brustit och man upplever en faktaresistens och inkompetens på ledningsnivå som lett till bristande samverkan. Kontakten mellan vårdnadshavare och pedagoger har dock fungerat friktionsfritt genom åren men så fort verksamhetschef och skolledare närvarat händer något i dialogen som visat sig bli ogynnsamt för eleven. Vi har bevittnat ett oerhört slöseri med resurser som har inneburit mänskligt lidande för alla berörda. Det hade varit så enkelt med rutiner och god dokumentation och om skolledaren redan i förskoleklass hade valt att samverka, kartlägga kunskapsnivåer och lyssna till elev, pedagoger och vårdnadshavare samt tredje part.

Nästa steg i processen är att få till ett möte med skolledningen.

– Vi hoppas nu att kommunens skolledning äntligen ska bjuda in till samtal för direkt samverkan utifrån barnets bästa och finna hållbara lösningar för personal och elev. Vårt barn har gått till skolan varje dag, men möts av att hen inte kan få någon hjälp i dag heller. Skolan kan inte skylla att det arbete de ska utföra enligt lag inte genomförs på att barnet är frånvarande. Det har både Skolinspektionen och Överklagandenämnden slagit fast. Skolan har haft sin klara chans och möjlighet att fånga upp vårt barn på plats. 

Alla ska ges möjlighet att nå sin kapacitet

Sedan läroplanen gjordes om för tio år sedan ska alla elever ges möjlighet att nå sin potential i skolan.

– Trots lagändringen för över tio år sedan nytt och främmande för Vimmerby kommuns ledning. Vi förstår att ärendet är komplicerat utifrån individens höga begåvning och behov men det känns lite paradoxalt att inte skolledningen ändå ser en vetgirig elev som kom till skolan som en spännande utmaning. Det är oerhört tragiskt när barnet berättar att hen upplever att skolan ser hen som ett problem och känner att personalen inte vill ha hen där.

Eleven kan komma att kräva diskrimineringsersättning och skadestånd för bristerna i skolan.

– Bristande pedagogisk tillgänglighet är likställt med diskriminering och eleven har själv uttryckt behov av en offentlig och skriftlig ursäkt från kommunen samt en symbolisk kompensation som upprättelse. Vi tror att det kan vara väldigt viktigt för att felbehandlade och skolskadade elever ska kunna komma vidare och bearbeta år av lidande samt att inte skuldbelägga sig själva resten av livet.

Det kan också bli aktuellt med processer i domstol.

– Vi upplevde tidigt att ledningen medvetet bröt mot lag och rätt som skollag, läroplan, sekretess och förvaltningsrätt vilket medförde att vi kände oss tvingade att börja spela in samtal och möten för att kunna bevisa att bland annat ledningens underlag och yttranden inte stämmer överens med vad som faktiskt sagts eller skett runt eleven. Vi hoppas inte någon har begått lagbrott av ren ondska utan att det här nog handlar just om oförstånd gällande hur dåligt särbegåvade mår utan att tidigt identifieras och mötas i skolan. En annan avgörande del är att vi upplever att pedagogerna inte står upp för sig själva och sina elever utan gång på gång tillåter sig förläggas med munkavle. Varför kan vi inte förstå, inte heller de mår ju bra när skolledningen inte tar till sig deras signaler. Det framgår rätt tydligt att arbetsförhållandena inte är bra på skolan även för de vuxna.

Under hösten 2020 började eleven må ännu sämre och begärde själv ett möte med just Ola Karlsson, chef över barn- och utbildningsförvaltningen. Det nekades och därefter tog hen själv kontakt med Skolinspektionen.

– Att hen inte fick möta Ola tillsammans med vårdnadshavare och pedagoger ledde till förtvivlan och tårar. Hen grät och sa: ”Förstår de inte att jag inte kan fortsätta såhär längre, förstår de inte att jag måste få hjälp?”. Efter besöket hos Skolinspektionen fick vi tillbaka en strimma av hopp. Direkt efter mötet sa hen: ”Mamma, mamma de sa att jag faktiskt också har rätt att lära mig något i skolan”. 

”Det är galet”

Något möte med skolledningen har man ännu inte lyckats få till – trots beslutet från Skolinspektionen och trots påtryckningar.

– Det vore fantastiskt om vi kunde få ett möte med personalen gällande kartläggning och frånvaroutredning och det är galet att de nekar oss. Vi vill ju bara som lagen säger vara delaktiga och få en chans till återkoppling och samverkan kring handlingarna. Vi hoppades i och med beslutet att kommunens skolchef äntligen skulle vilja träffa oss eftersom han nekat till enskilt möte under 2 år men vi hade fel. Vi var också naiva nog att tro att kommunen äntligen skulle bjuda in till samtal för samverkan utifrån barnets bästa och finna hållbara lösningar för både personal och elev men tvärtom har man istället tagit in en konsult, inte som medlande part under möten utan som en Berlinmur, att ställa mellan skola och elev och som istället förhindrat dialog parterna emellan. Det säger en hel del om hur man även tidigare valt att hantera ärendet. 

Hur reagerade ni på Ola Karlssons synvinkel på ärendet?

– Vi är nog alla lika frustrerade över att Ola duckar sitt ansvar och att skolan framförallt fortsätter att inte samtala och föra dialog kring viktiga handlingar. Hans uttalanden skapar många känslor. Om han nu är så förstående och håller med – varför viftar han bort oss och vägrar träffa oss under alla dessa år? Det enda vi vill är att vårt barn inte ska behöva må såhär dåligt längre. Hen ska få den upprättelse hen förtjänar för att kunna komma vidare och bearbeta allt detta lidande och för det krävs just en god dialog och samverkan samt nya tag. Det är häpnadsväckande att man väljer bort att samtala med de som känner barnet bäst. Detta har ställts till sin spets nu när en person med avgörande funktion inom elevhälsoteamet och som är ansvarig för kartläggningarna dessutom har sagt upp sig.

Föräldrarna vill vara tydliga med att de anser att problemet inte legat hos pedagogerna – utan hos skolans ledning och hos förvaltningen.

– Personalen har varit tydliga till sina chefer och tjänstemän under inspelade samtal utan att ha fått gehör och stöd i sitt arbete. Vi anser att det är stort glapp mellan personalens uttalade behov av resurser mot skolledningens kompetens samt förmåga att planera, analysera och fördela resurser. Det är dock viktigt att poängtera att det inte måste handla om ökade kostnader för kommun och skola utan precis som inom många andra områden så saknas kompetenta ledare med förmåga till förarbete och god planering, analys och resurseffektivisering av insatser. Skolan kan inte heller fortsätta att hänvisa till att det arbete som ska utföras enligt lag inte genomförts på grund av att barnet ska ha varit frånvarande. Skolan och kommunen har haft sin uppenbara chans och möjlighet till att fånga upp barnet på plats men medvetet valt bort det och därmed hens välmående och rätt till undervisning.

Uppmanar fler att ta strid

Föräldern hoppas att deras kamp för en bättre skolgång ska få fler föräldrar att våga ta striden och det finns också en nystartad Facebook-grupp som lyfter elevers rätt till en stimulerande skolgång.

– Vi skulle gärna vilja passa på att lyfta att fler vårdnadshavare ska våga prata om att deras barn inte har en fungerande skolgång i kommunen oavsett anledning och att de inte ska se det som skamligt. Det är viktigt att alla elever känner sig trygga, trivs och mår bra i skolan samt får stimulans och stöd utifrån enskild förmåga för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vi vet att man som förälder kan känna sig urlakad när man både tvingas samla ihop bitar av ett skolskadat barn men också liten på jorden mot en skolledning som på felaktiga grunder försöker tysta ned kämpande föräldrar med bland annat orosanmälningar.  Vi hoppas att detta ärende ska få flera föräldrar att våga, orka och fortsätta kämpa för sina barn i ”barnens stad” men framförallt att man ska våga tala öppet och slå sig samman, stärka föräldranätverket i kommunen, stå enade och starka tillsammans. 

”Oanade förluster”

Efter att Skolinspektionens beslut blivit offentligt har föräldrarna fått kontakt med flera andra föräldrar i kommunen med liknande upplevelser genom åren.

– De vittnar alla om samma fleråriga kamp och svårigheter med kommun och skola, dessutom flera familjer som drabbats av samma rektorer. Men någon skildrar faktiskt att det hänt något positivt nu helt plötsligt efter nyår efter flera år av totalt låsta lägen i skolan. Plötsligt händer det och har vi hjälpt någon familj i kommunen till att deras barn ska få den undervisning och stimulans hen har laglig rätt till så är en stor seger vunnen och mödan väl värd.

Hur har familjen påverkats av den här situationen?

– Våra barn är det viktigaste och bästa vi har. Att se hela sin familj lida och påverkas av bristerna i skolan och se sitt barn trasas sönder, förlora lärlusten samt syfte och mening med att vara i skolan har inneburit oanade förluster och svårigheter för hela familjen.

Kommer ni kräva någon ersättning för det som hänt?

– Vi måste först och främst säkerställa barnets chans till välmående och ta aktiva val kring barnets skolgång. Som vårdnadshavare måste vi fullfölja vårt föräldraansvar och se till barnets bästa när nu inte kommun och skolledning gör så trots Skolinspektionens tydliga signal.

Känner ni att ni kunde ha gjort något annorlunda för att förändra situationen? 

– Självklart har vi självkritiskt reflekterat över vad vi som vårdnadshavare och individer kunde ha gjort annorlunda annat än att ge upp som många andra. Vi har även vädjat till kommunens skolledning för att få veta om det finns något de anser vi kan göra annorlunda... Ser man till oss tre familjer som anmälde brister 2018 så hade vi innan alla valt väldigt olika strategier utifrån vilka personlighetstyper vi är och ingen lyckades få skolledningen att se våra barns och personalens verklighet. Krasst nog hade det enda varit att vi aldrig skulle ha satt barn i Vimmerby kommuns regi eller varit naiva nog att tro att man inom en skola känner till det lagrum man verkar inom. Många personer utifrån har genom åren sagt åt oss att flytta. Flera av dem med ledande positioner inom Skolsveriges elevhälsa så som framstående forskare, författare till Skolverkets rådgivande material för anpassningar och särskilt stöd, personal som arbetar inom Specialpedagogiska myndigheten och rektorer på skolor med riksupptag för barn med särskilda behov... ALLA har de enhälligt angett att skolledningen saknar förmåga att kunna vända detta och att de bryter mot lagen. Kanske vi bara borde ha lyssnat till dem...

Avslutningsvis vill föräldrarna lyfta att det är en gåva att få ha särbegåvade barn.

– Visst finns det utmaningar men att ständigt få tänka till och själv lära sig nytt, reflektera utifrån barnets frågeställningar ger livet mening.

Fotnot: 

Här kan du läsa vår artikel om Skolinspektionens beslut. 

Här kan du läsa vår intervju med skolchefen Ola Karlsson. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

LEDIGA JOBB

LEDIGA BOSTÄDER

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Annons: