Annons:

Sök

Annons:

Kommunen får stenhård kritik av Skolinspektionen för ett ärende där en särbegåvad elev inte fått tillräcklig undervisning och stimulans. Foto: MostPhotos

Skola i Vimmerby får stenhård kritik – elev fick ingen undervisning

En särbegåvad elev på en skola i Vimmerby kommun har inte fått den undervisning hen har rätt till under tre och ett halvt års tid. Det slår Skolinspektionen fast i ett beslut som kraftigt ifrågasätter kommunens hantering av ärendet.

Annons:

Den svenska skolans oförmåga att stimulera särbegåvade barn har fått mer och mer uppmärksamhet under de senaste åren. Cirka två till fem procent av alla barn bedöms vara särbegåvade, den exakta andelen beror förstås på var gränsen placeras och skillnaderna inom gruppen är förstås stora.

Under de senaste åren har flera fall där skolan misslyckas med att stimulera särbegåvade barn behandlats i medier runt om i landet. Att särbegåvade barn har en hög frånvaro, att de upplever att de inte lär sig något i skolan och att de känner ett utanförskap är vanligt. Även psykisk ohälsa och självskadebeteende förekommer relativt frekvent om skolan inte lyckas möta elevernas behov.

Samtidigt kräver skollagen att alla elever ska stimuleras till att nå sin fulla kapacitet utifrån sin förmåga.

Får hård och bred kritik

Skolinspektionen har nu tittat på ett ärende i Vimmerby som rör en särbegåvad elev i grundskolan. Granskningen är inte någonstans någon munter lösning för kommunen. Senast den 21 april ska kommunen uppfylla följande krav:

  • Skyndsamt utreda elevens frånvaro.
  • Skyndsamt genomföra insatser som behövs för att eleven ska fullgöra sin skolgång.
  • Se till att eleven stimuleras att nå längre i sin kunskapsutveckling.
  • Se till att eleven skyndsamt ges extra anpassningar.
  • Rektorn ska utreda elevens behov av särskilt stöd och sedan fatta beslut om särskilt stöd utifrån den analysen.
  • Rektorn ska utreda om eleven är i behov av en specialanpassad undervisning eller studiegång.
  • Ta fram ett åtgärdsprogram för eleven om eleven ska ges rätt till särskilt stöd. 

”Omöjligt att känna mening”

Eleven tog själv kontakt med Skolinspektionen i september i år för att uppmärksamma bristerna i hennes skolgång. Myndigheten inledde ärendet och av ett yttrande från vårdnadshavarna framgår det att eleven inte får stimulans utifrån sin kunskapsnivå, att skolan inte anpassat utbildningen utifrån elevens behov och att det under rådande omständighet är omöjligt för eleven att känna mening, delaktighet och finna motivation att stanna kvar i skolan.

Eleven upplever att den inte lär sig något i skolan och hen har inte fått undervisning I stället har hen ofta fått sitta i ett enskilt rum tillsammans med en elevassistent som saknar kompetens att undervisa.

Föräldrarna anser inte att de anpassningar och stöd som satts in varit vare sig adekvata eller tillräckliga:

”Att eleven inte lär sig något och att det inte sker någon undervisning leder till att eleven inte vill gå till skolan, vilket medför en omfattande frånvaro”, står det i Skolinspektionens rapport. 

Har varken tid eller kompetens

Vid ett besök på skolan talade utredarna med både personalen, elevhälsan, rektorn och representant från både barn- och utbildningsförvaltningen samt nämnden. Personalen anser att den saknar kompetens för att möta elevens behov och bekräftar även att elevens höga frånvaro beror på att eleven inte lär sig något i skolan.

På grund av den höga frånvaron menar skolan att man inte kunnat kartlägga elevens kunskapsnivå i de olika ämnen och man helt enkelt inte vet vilken nivå hen ligger på. Vårdnadshavarna menar att de i flera års tid kämpat för att en kunskapskartläggning ska genomföras.

Vissa bitar har vårdnadshavarna överklagat till högre instans. Redan 2018 krävde Skolväsendets överklagandenämnd att kommunen skulle utreda orsaken till elevens frånvaro och skyndsamt sätta in åtgärder. Enligt föräldrarna har det inte gjorts.

Skolinspektionen sammanfattar dagens situation såhär:

”Personalen känner en otillräcklighet och kan inte utmana eleven i dennes kunskapsutveckling. Assistenten kan inte möta elevens behov av stöd. Assistenten har ingen pedagogisk utbildning och kan inte assistera i undervisningsfrågor”.

Ingen i personalgruppen bedöms ha behörighet för att undervisa eleven på dennes kunskapsnivå – och lärare menar att de inte har möjlighet att hjälpa eleven utifrån övriga elevers behov av undervisning.

Det är alltså brist både tid och kompetens som gör att lärarna inte känner att de kan hjälpa eleven. Lärarna upplever också att de ”drunknar i” stödinsatser och att de insatser som satts in därför antingen inte genomförs alls eller inte analyseras. 

Inte varit överens om åtgärder

Personalen menar att eleven är i behov av en assistent som även är utbildad pedagog. Av intervjun med rektorn som Skolinspektionen utfört framförs det att eleven behöver flyttas upp i årskurserna för att få stimulans och att det finns en plan både för det och för att rekrytera ny personal. Det ska också göras en ny pedagogisk kartläggning.

Det framgår också att rektorn och vårdnadshavarna inte varit överens om vilka åtgärder som behövs. Enligt föräldrarna har det sedan länge funnits ett stort glapp mellan personalens uttalade behov av resurser mot skolledningens förståelse för akuta behov av kompetens och resurser i skolan runt den aktuella eleven. 

Ställer flera krav

Utifrån materialet som samlats in bedömer Skolinspektionen att Vimmerby kommun inte följt lagens krav på elevens rätt till utbildning. Den frånvaroutredning som togs fram i mars 2020 är inte tillräcklig och orsakerna till elevens höga frånvaro ska nu utredas igen. Samma slutsats kom Skolverkets överklagandenämnd fram till i september.

Under hösten har elevens frånvaro som mest varit 92 procent under en månad.

”Det är i ärendet fråga om en elev som i nuläget har omfattande frånvaro och, såvitt får förstås, inte känner att hen lär sig något i skolan, vilket i sin tur medför att eleven inte känner meningsfullhet kopplad till skolan”, skriver myndigheten och fortsätter:

”Skolinspektionen vill i detta sammanhang framhålla vikten av att skolan och ytterst Vimmerby kommun identifierar elevens inlärningsstil och hur elevens behov av en anpassad inlärningsstil ska tillgodoses, då dessa faktorer sannolikt påverkar elevens frånvaro”

Måste klargöra vem som har ansvaret

Kommunen får också kritik för att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd har brister. Det finns ett dokument från augusti med flera åtgärder, men myndigheten anser att skolan måste klargöra vem det är som har ansvaret för respektive åtgärd och att den personen har en reell möjlighet att ta det ansvaret, det vill säga har den kompetens som krävs för uppgiften.

Kommunen måste också utreda elevens behov av särskilt stöd på nytt. Den senaste utredningen gjordes i mars 2019 och sedan dess har elevens frånvaro varit hög. Nu behöver en ny utredning göras för att analysera elevens behov.

Ifrågasätter inte skolans vilja

Det behövs också åtgärder för att eleven ska nå längre i sin kunskapsutveckling och får den stimulans till inlärning som hen har rätt till.

”Rektorn och ytterst Vimmerby kommun behöver sätta in åtgärder som möter elevens behov när det kommer till att nå högre i sin kunskapsutveckling utifrån elevens behov och förutsättningar. Det är här viktigt att söka lösningar som möter elevens inlärningsstil”.

I sin sammanfattning skriver Skolinspektionen att man inte ifrågasätter skolans vilja att hitta lösningar och man poängterar också att det är skolan som är ytterst ansvarig för att fatta beslut om samt genomföra åtgärder.  

Senast den 21 april ska kommunen redovisa hur man har hanterat ärendet. Föreläggandet är inte förenat med något vite.

Hur barn- och utbildningschefen Ola Karlsson ser på ärendet kan du läsa om här.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

9 kommentarer

MA 23 januari 2021 07.45

Tänk att det finns ekonomi inom skolan att lägga tid och pengar på att skylla ifrån sig. När ska skolans huvudman inse att den behöver byta ut alla internrekryterade rektorer? Det är en enda stor inavel inom rektorerna i Vimmerbys skolor.

Läsare 23 januari 2021 09.28

Om ni ska använda hen så måste ni vara konsekventa!

Skattebetalare och förälder 23 januari 2021 16.57

Skolorna i kommunen har skötts katastrofalt dåligt de senaste 2 åren !! Ansvariga verkar sakna både kompetens och förmåga att hantera verksamheten.

MA 26 januari 2021 13.44

Tänk att det finns ekonomi inom skolan att lägga tid och pengar på att skylla ifrån sig. När ska skolans huvudman inse att den behöver byta ut alla internrekryterade rektorer? Det är en enda stor inavel inom rektorerna i Vimmerbys skolor.

Läsare 26 januari 2021 13.44

Om ni ska använda hen så måste ni vara konsekventa!

Skattebetalare och förälder 26 januari 2021 13.44

Skolorna i kommunen har skötts katastrofalt dåligt de senaste 2 åren !! Ansvariga verkar sakna både kompetens och förmåga att hantera verksamheten.

Lotta PB 26 januari 2021 22.23

https://www.facebook.com/521686340/posts/10158871662986341/?d=n

Särbegåvade barn lever föds ej som lexikon utan särskiljer sig på så sätt att de har hög inlärningsförmåga och ofta en hög analytisk och tvärvetenskaplig förmåga.

Det är lika långt för den särbegåvade till normalspannet som för de med rätt till särskola med låg begåvning till medelvärdet. Ändå ges inte särbegåvade så ofta i svensk skola möjlighet att mötas utifrån enskild nivå.

Ofta brukar man försöka likna detta för vuxna med att ”tänk dig att som här i 4 år, varje dag, sitta och tvingas lyssna till en föreläsning hela dagarna i ända om det som gäller information och fakta du kunnat sedan 5-12 år tillbaka... varje dag... i 4 år... tvingas sitta med i samma låga nivå.... att du blir fysiskt sjuk av denna tortyr men ändå tvingas dit varje dag - så säger chefen ”jomen det är klart du lär dig något, det räcker ju med att du bara är där”... ... ... Hur länge skulle du då orka gå till ett sådant arbete, hur många månader, hur många år till ett jobb som gör dig sjuk?

Konsekvenserna av att skola och kommun inte vet hur man identifierar och möter dessa barn kan dessvärre få ödesdigra konsekvenser. Det är 2-5 % av kommunens barn och unga. Dessutom kommer ofta dessa barn med en viss samhällsnytta då det till 75% är genetiskt betingat och syskon oftast ligger 10 IQ-enheter ifrån varandra.
- Har Vimmerby råd att urholka och exkludera personer med hög begåvning från småstaden och landsbygden?

Idag finns särbegåvade barn och unga på både Rumskulla, AL och Vimar som alla mår mycket dåligt på grund av skolledarnas inkompetens och oförmåga att ta till sig ny kunskap. Eleverna saknar kunskapskartläggning i samtliga ämnen vilket rektorer även uttalat (brott mot skollagen) att man inte heööer gör i skolan - man jobbar inte med att stämma av kunskapsnivåer utan screenar bara så att eleverna tillgodogjort sig den undervisning som erbjudits. Enligt lag sedan 2010 så har även de som snabbt når målen rätt att nå sin fulla potential utifrån enskild förmåga.

För att en pedagog ska kunna undervisa dessa elever krävs en nyfikenhet och prestigelöshet - det finns goda exempel på bra pedagoger men som alla hindras i sitt arbete av kommun och rektorer.

Ni som kämpar för att era barn ska kunna få en fungerande skolgång - ta hjälp av andra - det är inte skamligt att ha barn med behov - det är en skam att inte tillgodose deras behov och en skandal för Astrids stad!

Elisabeth 31 januari 2021 17.22

Ja, vi som var en av de andra familjerna fick ju då veta från högsta skolledningen att på vår killes landbygdsskola kommer de inte kunna möta hans behov som särbegåvad. När vi undrade om de kunde det inne på stans skolor fick vi svaret att de ska inom skolan ta in kunskap om detta och att de erbjöd en assistent till honom. I skolan kunde de ge sonen anpassningar utifrån autism. (???) Vilket är mycket konstigt då han inte har någon diagnos och i fördjupad utredning hos skolpsykolog framkom inget som visade att behov fanns att gå vidare med en npf utredning hos BUP. Vi förstod inte hur en assistent utan pedagogisk utbildning och en autism anpassning skulle hjälpa vår enligt skolpsykologen svårt deprimerade son med extrembegåvning som tappat livslusten pga av extrem uttråkning i skolan. Så vi sålde huset och flydde från kommunen till en skola där han i dag älskar sina pedagoger och att gå till skolan. Ingen på den skolan har sett något annat än en mycket begåvad, trevlig, rolig, ihärdig, social kille med stark empatisk förmåga.

Idag mer än två och ett halvt år senare fortsätter vi att jobba hos psykolog och skolkurator med sviterna från vad de kallar skolskada. Sonen är inte djupt deprimerad längre men tyvärr har åren i skolan i Vimmerby gett djupa psykiska och emotionella sår som han fortsatt under lång tid får jobba med för att läka.

Nu hoppas vi att kommunen och skolledningen på riktigt tar till sig kritiken från Skolinspektionen och ändrar sitt sätt att möta dessa barn och deras föräldrar. För inte ska det vell vara så att skolan i "Barnens stad" ska få fortsätta möta kommunens barn som är utanför "ramen" på ett respektlöst sätt som inte bara skadar dem i nuet utan även i framtiden som vi ser hos vårt barn.
/
Skolflyktning familj på bättringsväg

Anonym initierad 02 februari 2021 20.43

Bedrövligt att läsa om den särbegåvade eleven, men jag upplever något liknande som gäller en alldeles vanligt normalbegåvad elev men där skolledningens, mentors, och kurators m.fl. visar totala oförmåga att analysera, lyssna och agera.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

LEDIGA JOBB

VECKANS FRÅGA


Rösta Se resultat
Läs in fler nyheter

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.

Jag förstår, ta bort detta

Annons: